LOG-file for E-Library
Get your Nimbus
Save to Nimbus
SAVE TO NIMBUS
Full screen
Share

LOG-file for E-Library

30-DEC-2019 added:

MADHV#1-22. "A Modern Introduction to Madhva Philosophy" by B.H. Kotabagi [Manipal University Press - 2012]

PHIL#4-22. "Vishishtadvaita" by Dr. N.S. Anantharangacharya [Sri Ramanuja Seva Trust - 1996, 2nd edition]

VED#1-15. श्रीभाष्यप्रकाशिका (श्रीनिवासाचार्यविरचिता) - "SriBhasyaPrakasika by Srinivasacarya" #Sanskrit with English foreword# [edited by T. Chandrasekharan - Madras Government Oriental Manuscripts Series NO. 48]

MADHV#1-03-1C. "The Principal Upanisads" with the English translation and notes according to Sri Madhvacharya Bhashya [Vol.1 - Isavasya, Talavakara, Kathaka, Sat-Prasna, Atharvana, Mandukya, Taittiriya, Aitareya] - translated by Prof. K.T. Pandurangi [Dvaita Vedanta - 1999]

RAM#2-26. "The Padukasahasram" by Sri VenkataNatha Desika with the commentary of Sriniwasa [Kashi Sanskrit Series 230] ~1984 edition~

RAM#1-24. "The Divine Lives of The Alwars" by Sri Tirumanjanam Sundara Rajan SriRangam [Samskrit Publications Mysore - 2004]

RAM#1-17a. "Kulesekhara's Perumal Thirumozhi (A Psychic Approach to Religious Mysticism)" by Vankeepuram Rajagopalan [Tamil-English]

28-DEC-2019 added:

RAM#1-22. "The Voice of Alwars and Acharyas" #Dr.M. Varadarajan# [Sri Anath Publications] ~1997~

RAM#1-23. श्री श्रीनिवास पाट्टराचार्यैः विरचितः श्रीरामानुजमतसङ्ग्रहः [shrI shrInivAsa pATTarAchAryaiH virachitaH shrIrAmAnujamatasa~NgrahaH] - #Sanskrit-Tamil-English# [Sri Krishna Sabha Mumbai - 2003]
 
24-DEC-2019 added:
 
MADHV#1-21. Shree MadhvAcharya [Shree AnandaTirtha] - "SarvaMula-Grantham" - 9 Volumes optimized set [just 38MB] - #Belgavi 1891 Sanskrit edition#
 
VED#1-14. "A Glossary of technical terms in the commentaries of Sankara, Ramanuja and Madhva on The Brahma Sutras" - K. Jayammal [2 Volumes with OCR-layer, 1997-1998]
 
21-DEC-2019 added:
 
MADHV#1-20. श्री आनन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितः गीतातात्पर्यनिर्णयः [shrI AnandatIrthabhagavatpAdAchAryavirachitaH gItAtAtparyanirNayaH - edited by D. Prahladachar] - 1st edition - 1987
 
VED#1-13. वेदान्तवैजयन्ती - "Vedantha Vaijayanthi" by MahaVidwan Sri U.Ve.Ayya DevanathathathacharyaSwami edited by DR N.R. Srinivasan [1991]
 
RAM#1-21. "GadyaTrayam of Bhagavad Ramanujacarya with SrutaPrakasikaBhasya of SudarsanaSuri and RahasyaRaksa of VedantaDesika" - [Academy of Sanskrit Research - Melkote - 2014]
 
20-DEC-2019 - added PAN#3-08a. «A Descriptive bibliography of the printed texts of The Pancaratragama» — Vol.01 — H.Daniel Smith [Oriental Institute Baroda — 1975]
 
04-JULY-2019 - UP#1-02-IVD. "Isavasyopanishad Bhashya by Sri Vedanta Desika" #Dr. K.C. Varadachari and D.T. Thathacharya# [Vedanta Desika Research Society - 1975]
 
01-JULY-2019 added:

UP#1-05-PU. "Sri RangaRamanuja's Prasnopanishad-Bhasya" #Dr. K.C. Varadachari, D.T. Tatacharya# [Tirumala Tirupati Devasthanams Press - 1951]

RAM#01-01-TBME.
"The Tiruvaimoli of NammAlvar Rendered in English" #by Srirama Bharati and Sowbhagya Lakshmi" [Tyaga Bharati Music Education Mission-1987]

RAM#01-01-CHI.
"The Tamil Veda - Pillan's Interpretation of The Tiruvaymoli" #John Carman and Vasudha Narayanan# [The University of Chicago Press - 1989]

RAM#01-01-KOYIL.
"Koyil Thiruvaymozhi - The Tamil Veda of Nammalvar" [Malayalam with English translation] #Dr. T.D. Muralidharan# [Ubhaya Vedanta Research Centre - 2002]

VAR#1-16.
"The Cult of Jagannatha and The Regional Tradition of Orissa" #A.Eschmann, H.Kulke, G.C.Tripathi# [1986]
 
28-JUNE-2019 - RAM#1-01ANDAL. 20 pdf scans of Shree Andal's Granthas [Tamil-Sanskrit-English]
 
25-JUNE-2019 added:
RAM#1-01-TIRU-GWAL. "TIRUVAYMOLI - ENGLISH GLOSSARY" #S. Satyamurthi Ayyangar, Gwalior# [All 4 Volumes, 1163 pages - Ananthacharya Indological Research Institute Series - 1981]

PAN#3-02-2VS.
"THE VISNU-SAMHITA" #edited by M.M. Ganapati Shastri with an elaborated introduction by Dr. N.P. Unni# [Nag Publishers - 1992]
 
24-JUNE-2019 added:
 
PHIL#4-21 "The Philosophy of VisistAdvaita Vedanta - A Study based on Vedanta Desika's Adhikarana-Saravali" #S.M. Srinivasa Chari# [Motilal Banasirdass - 2008]

RAM#1-01-THEI-ALV
"Philosophy and Theistic Mysticism of the Alvars" #S.M.S.Chari#

RAM#01-01-MYSSU 
"Mysticism Supreme - Tiruvaymoli of NammAlvar" #by B.S.S Iyengar# [Geetanjali Printers/Sri Parampara Sabha - 1999]

UP#1-09
"THE THIRTY-TWO VIDYA-S" #by K. NarayanaSwami with the introduction by Dr. V. Raghavan# [The Vasanta Press, Adyar - 2nd edition
22-JUNE-2019 -  PAN#3-12 "Tantra Literature of Kerala" #Dr.N.P. Unni# [2006] ***includes the synopsis of "Shree Vishnu-Samhita"***
22-JUNE-2019 - PHIL#04-20 "Sri Vaishnava Brahmans" #Diwan Bahadur K. Rangachari# [1931]
22-JUNE-2019 - VED#1-01A "VEDANTA-DEEPA" (Commentary on the Vedanta Sutras by Bhagavad RamanujAcharya) #Dr.N.S.Anantha Rangacharya# [2 Volumes - Sri Rama Printers - 2005]
22-JUNE-2019 PHIL#04-19 "Studies in Sri Vaisnava Literature" #Dr.M.Varadarajan# [Sri Ananth Publications, Tirupati - 2002]
22-JUNE-2019 MADHV#1-19 "MadhvAcarya's Contribution to Indian Thought" #Dr.D.N. Shanbhag# [Shri Rama Prakashana Dharwad - 1996]
17-june-2019 added:

MADHV#1-17.
"Sri Vadiraja's Theertha Prabandha" [An Unique Travel Guide of 107 Holy Kshetras of Bharath] #1st Edition 1997#

MADHV#1-18.
"Vadiraja the Dvaita Poet - Great, But Ignored" #Dr. D.N. Shanbhag# [Shri Rama Prakashana - 1996]
15-JUNE-2019 RAM#1-20 HINDI-SANSKRIT: श्रीमद्यामुनाचार्यस्वामिविरचितः गीतार्थसङ्ग्रहः श्रीवेदान्तदेशिकानुगृहीतः गीतार्थसङ्ग्रहरक्षासंवलितः
15-JUNE-2019 RAM#2-22-MU "Mumukshuppadi and TattvaTraya Sri Pillai LokAcharya" #S. SatyaMurthi Ayyangar Gwalior# [publ. by Sri P.B. Annangaracharya - Kancheepuram-3 - 1970] 
13-JUNE-2019 RAM#1-19 "Alvars Divya Vaibhavam" #by Thiruvayipati Raghavaiah# [Tirumala Tirupati Devasthanams - 2004]
12-JUNE-2019 VED#1-06-BRSUTR "Sri Bhashya on the Philosophy of The Brahma-Sutra" #S.S.Raghavachar# [Sri Lakshmi Hayagreeva Seva Trust - 1986]
12-JUNE-2019 VED#1-06-SIMPL "SriBhashyam Simplified" #Anbil RamaSwamy# [Sri Ranga Sri Production - 2013]
12-JUNE-2019 PHIL#04-18 "Introduction to VedArtha-Sangraha of Sri RamanujAcharya" #S.S. Raghavachar# [V.D. Kamath Sharada Press - 1973]
12-JUNE-2019 -  PHIL#04-17 "Visistadvaitic Epistemology and Doctrine of Matter" #Dr.N.S. Anantha Rangacharya# [Vedanta Vidwan, 2006]
12-JUNE-2019 - UP#1-08 "A General Introduction to Upanishads" with a Special Chapter 'Ramanuja on Upanishads' #K.R. KrishnaSwamy# [Paduka Krupa - 2002]
12-JUNE-2019 - PHIL#04-16 "A Catechism of The Vishishtadwaita Philosophy Bhagwan Sri Ramanujacharya" #Shri N. Bhashya Charya# [1887]

11-JUNE-2019 - PHIL#04-15 "Fundamentals of VisistAdvaita Vedanta - A Study based on Vedanta Desika's Tattva-Mukta-Kalpa" #S.M. Srinivasa Chari# [2004]

11-JUNE-2019 - added PHIL#04-14 - "Vaisnavism Its Philosophy Theology and Religious Discipline" #S.M. Srinivasa Chari# [Motilal Banasirdass - 2000] 

10-JUNE-2019 - around 55 updated scans had been added (with OCR-txt-layers and optimized sizes), you can see the full list on:

21-MAY-2019 - added PUR#1-06A "SHREE VAMANA-PURANA" - Sanskrit Text and English translation [high quality scan with OCR-txt-layer in English] 
 
17-APR-2019 added - updated scan of "Shree Parama-Samhita"
 
13-APR-2019 added:
 
PAN#3-01-LT. "LAKSMI-TANTRA" - A PancaRatra Text - translation and notes by Sanjukta Gupta [Motilal Banasirdass - reprint - Delhi - 2003] - Lakshmi-Tantra
 
RAM#1-18. "Religion and Philosophy of Nalayira Divya Prabandham with special reference to NammAlvar" by Dr.N.Subbu Reddiar - Sri Venkateswara University - 1977
 
11-APR-2019 - added RAM#2-25. "Yadavabhyudaya" by Vedanta Desika [Bhakti Poetry in Vrindavana Rasa] - Sanskrit + English translation
 
06-APR-2019 - added PAN#3-03B. "AGAMAPRAMANYA OF YAMUNACARYA" - edited by Dr. M. Narasimhachary #Oriental Institute Baroda# ~1976~
 
01-APR-2019 - added MADHV#1-03-UP. "Essentials of Upanishads according to Sri Madhvacharya's Bhasya" by Prof. K.T. Pandurangi, 2010
 
28-MAR-2019 - added VAR#1-01-BARZ. "THE BHAKTI SECT OF VALLABHACARYA" by Richard Barz [Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd]
 
25-MAR-2019 - added RAM#1-17. "MUKUNDAMALA OF SRI KULASEKHARALWAR" [Sanskrit-English] #by Jnana Bhakti Bhushana S. SatyaMurthi Iyengar# ~Sri Raghavendrashrama 1987~ 
 
24-MAR-2019 - added RAM#1-16. "Tirunedundandakam of Tirumangai Alvar" - Tamil-English by B.S.S. Iyengar - 2003
 
21-MAR-2019 - added RAM#1-15. "Vedanta Desika's Dramidopanishad TatParya Ratnavali and Sara" - Sanskrit Text with English Version by Sri R. Rangachari - Vedanta Desika Research Society - 1974
 
21-MAR-2019 - added PHIL#04-11-B. "VisistAdvaita" by S.S. Raghavachar - Golden Jubilee edition - 1977
 
20-MAR-2019 [added 6 Granthas]:
PHIL#04-12. "The Manipravala Literature of The SriVaisnava Acaryas 12th to 15th Century" - Ananthacharya Research Institute, 1978 
 
RAM#2-24. "SARANAGATI DEEPIKA OF VEDANTA DESIKA" by D. Ramaswamy Ayyangar - 1974
 
UP#1-07. "Principal Upanishads according to Sri RangaRamanuja-Muni", Vol 1-3 in 1 pdf-scan (1300 pages), Dr.N.S.Anantha Rangacharya, 2004 
 
PHIL#04-13. "Impact of Sri Ramanujacarya on Temple Worship" - Smt. Sarojini Jagannathan - 1994
 
RAM#1-14-TIRUMALISAI. "Tiruccanda Viruttam of Tirumalisai Alvar" - English translation and notes by B.S.S. Iyengar - 2004
 
PAN#3-11. "Sri Toyadri Tirunirmalai RanganathaSvami Suprabhatam" by Dr.M.Narasimhachary, 1999
 
18-MAR-2019 - Added RAM#1-01-DIVYA - "The Sacred Book of Four Thousand - Nalayira Divya Prabandham", based on the Commentaries of PurvAcharyas, by SriRama Bharati, Sri SadaGopan TiruNarayanaSwami, 2000
 
15-MAR-2019 - Added PAN#3-10 - "Shree Bharadvaja-Samhita" (Sanskrit-Hindi) - नारदपञ्चरात्र-भारद्वाजसंहिता तत्वप्रकाशिकया हिन्दी व्याख्यया समन्विता - श्रीबाबूलालशुक्ल शास्त्रिणा - खेमराज श्रीकृष्णदास श्रेष्ठिना - संस्करण-सन् १९९०
 
14-MAR-2019 - Added new scans enhanced scans of "Shree Rukminisha-Vijaya" MADHV#1-07
 
09-FEB-2019 - RAM#2-23 - "VEDANTA DESIKA VARADA-RAJA-PANCASAT" with Sanskrit commentary by KARUR SRINIVASACARYA - translated by Pierre-Sylvain Filliozat [Ananthacharya Indological Research Insitute - 1990]
 
06-FEB-2019 - added RAM#2-22 - "The Tattvatraya Of Lokacarya - A Treatise On Visistadvaita Vedanta" - an English and Hindi translation B.M. Awasthi, 1973
 
02-FEB-2019 - added RAM#1-13 - "SRI SUKTA BHASHYA OF SRI RANGANATHA MUNI (NANJIYAR)" #with the Bhumika of Sri Sri SaumyaNarayana Acarya of Tirukkottiyur# [Sanskrit+English] ~1937~
 
31-JAN-2019 - added PUR#1-02-VD - "Shree Vishnu-Dharmottara-Purana" - 4 editions [3 English translations + 1 edition in Sanskrit]
 
20-JAN-2019 - added PHIL#04-11 - "VISISTADVAITA" #by A. Srinivasa Raghavan# [Tirumala Tirupati Devasthanams - 1985]
 
20-JAN-2019 - added PAN#3-09 - "Pancaratra Samhitas & Early Vaisnava Theology" #by Mitsunori Matsubara# [Motilal Banasirdass - 1994]
 
10-JAN-2019 - added "SRI VAYU STUTI" by Trivikrama PanditAcarya ~Sanskrit-English translated by D.R. Vasudeva Rau~ [SrimadAnanda Tirtha Publ.] - 1978 Number assigned MADHV#1-01c
 
20-DEC-2018 - added "BRIHADARANYAKA UPANISAD" ~ with the commentary of Sri MadhvAcharya called also AnandaTirtha ~ translated by Chandra Vasu ~ [AMS Press INC. reprint, 1974] Number assigned UP#1-06
 
15-DEC-2018 - added "KATHOPANISHAD-BHASHYA SRI RANGARAMANUJA'S" translated by DR. K.C. Varadachari and  D.T. Tatacharya Tirumalai-Tirupati [2 editions - year 1948 + year 1984] Number assigned UP#1-05​​​​​​​
 
24-SEP-2018 - "PAUSKARA-SAMHITA" [Sanskrit-English] edited by Dr. P.P. Apte Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Tirupati, 1991 Number assigned PUR#1-02
 
24-SEP-2018 - "SHREE VISHNU-PURANA" - Sanskrit-English - enhanced scan - all 6 Volumes in one file (optimized for 7"-10" Android tablets) Number assigned PAN#3-06
 
18-AUG-2018 - added "MadhvaSiddhantaSara (PadarthaSangraha)" by Shree PadmaNabhaSuri - "A Primer of Dvaita Vedanta" - edited by Dr. D.N. Shanbhag [Dvaita Vedanta Studies 1994] Number assigned MADHV#1-03-MSS​​​​​​​
 
18-AUG-2018 - added "DVAITA VEDANTA" #K.R. Paramahamsa# [Tirumala Tirupati Devasthanams] ~2012~ Number assigned MADHV#1-04DV​​​​​​​
 
17-AUG-2018 - new scans of "Shree Padma-Purana" added. "SHREE PADMA-PURANA", full set - ALL 10 VOLUMES in English (pages 1-3622) [Motilal Banarsidass 1988-1992 editions]
 
09-AUG-2018 - "SHATPRASNA ATHARVANA MANDUKYA UPANISHADS" with English translation and notes ACCORDING TO SRI MADHVACHARYA'S BHASHYA translated by prof. K.T. Pandurangi [Sriman Madhva Siddhantonnahini Sabha] - 1986 Number assigned MADHV#1-03-1B
 
23-July-2018 - added "SRI MADHVACARYA'S YAMAKABHARATA" #by D.N. Shanbhag# [Bharat Prakashan] ~Dharwad 1999~ Number assigned MADHV#1-16
 
07-July-2018 - added "THE PHILOSOPHY OF SADHANA IN VISISTADVAITA" #Dr. N. S. Anantha Rangacharya# [Sri Rama Printers - 2nd edition] ~2006~ Number assigned PHIL#04-10
 
07-July-2018 - added "THE TIRUMALAI OF SRI TONDARADIPPODI ALVAR" #by Dr V.K.S.N. Raghavan# ~reprint University of Madras 1988~ Number assigned RAM#1-01TONDARADIPPODI
 
09-June-2018 - added "Devotional Poets and Mystics" - 2 Volumes [set of articles - various authors] Number assigned VAR#1-15
 
09-June-2018 added "CATALOGUE OF PANCARATRA SAMHITA" #editors Sadhu Parampurushdas and Sadhu Shrutiprakashdas# [SwamiNarayana Aksharpith] ~Gujarat 2002~ Number assigned PAN#3-07
 
09-June-2018 - added "SARVARTHA SIDDHI OF SRI VEDANTADESIKA" - #a study by Late Dr. V.N. Seshadri Acharya# [Sri Visishtadvaita Research Centre] ~Madras, 1993~ - Number assigned MADHV#1-15​​​​​​​ RAM#2-21
 
06-June-2018 - added श्री कृष्णामृतमहार्णव एवं सदाचारस्मृतिः श्री श्री विद्यात्मतीर्थ जी द्वारा विरचित महार्णव रत्न संग्रह से सुशोभित पन्दुरङ्गीवीरनारायणाचार्यरचिता हीन्दीविवृतिः​​​​​​​ Number assigned MADHV#1-15​​​​​​​
 
04-June-2018 - added "VAISNAVISM OF SAMKARADEVA AND RAMANUJA" #by H.V. Sreenivasa Murthy# [Motilal Banasirdass] ~1973~ Number assigned VAR#1-14
 
29-May-2018 - added ​​​​​​​ "THREE GREAT EPIC CREATIONS OF SRI VEDANTHA DESIKA" #by K.R. KrishnaSwami# ~1st edition November 2005~ Number assigned PUR#1-09A RAM#2-03-EPIC
 
10-Apr-2018 - added "NARASIMHA PURANAM" [Nrsmha-UpaPurana] Sanskrit text-English translation and Index of Verses​​​ Number assigned PUR#1-09A
 
03-Mar-2018 - added  "AHOBILAM SRI NARASIMHA SWAMY TEMPLE" #by Prof. R. Vasantha# [Tirumala Tirupati Devasthanams] ~Tirupati 2001~ Number assigned PHIL#04-09
 
27-Feb-2018 - added "SRI RAMANUJA GITA BHASYA" #Devanagari and English Rendering translation by Swami Adidevananda# [Sri RamaKrishna Math] Number assigned RAM#1-07a1
 
01-Feb-2018 - added ENHANCED SCAN - "Narada-PanchaRatram" #English translation with Sanskrit Text Swami Vijnanananda# [Parimal Publ., 1997] Number assigned PAN#3-06
 
31-jan-2018 - added "ACARYA HRDAYAM - A CRITICAL STUDY" #by Dr. G. Damodaran# [Tirumala Tirupati Devasthanams] ~1976~ Number assigned RAM#2-20
 
30-jan-2018 - added "YATIRAJA-VAIBHAVA OF ANDHRAPURNA (VATUKA NAMBI)" Text in Sanskrit with English translation Number assigned RAM#1-02AB​​​​​​​
 
29-jan-2018 - added "NAMMALVAR" #by A. Srinivasa Raghavan# [Sahitya Akademi] ~1975~ Number assigned RAM#1-12
 
28-jan-2018 - added "SRIRANGA KSHETRA MAHATMYAM" #by R. Narasimhan# [Sri Sudarsana Jyotisha Mantralaya, SriRangam] ~4th edition~ Number assigned RAM#1-11
 
27-jan-2018 - added "SARANAM PRAPADYE - Proceedings of the Seminar on Saranagati" [Ananthacharya Indological Research Institute] ~2007~ Number assigned RAM#2-18
 
27-jan-2018 - added "RAMANUJACHARYA" #by R. Parthasarathy# [National Book Trust India] ~1969~​​​​​​​ Number assigned RAM#1-02A
 
27-jan-2018 - added "BHAGAVAN RAMANUJA HIS LIFE AND TEACHINGS" #by R. Padmanabhan# [The Little Flower Co.] ~3rd edition 2006~​​​​​​​​​​​​​​ Number assigned  RAM#1-02B
 
25-jan-2018 - added "TIRUPPAVAI BY ANDAL (GODA) ILLUSTRATIONS" (32 Nineteenth Century Line Drawings) [Tyaga Bharati] ~1989~ Number assigned  RAM#1-10-01
 
25-jan-2018 - added "SRI VEDANTA DESIKA" #by M. Narasimhachary# [Sahitya Academy] ~2010~ Number assigned  RAM#2-03-02SVS 
 
22-jan-2018 - added "Shri Annamacharya A Philosophical Study" #by Dr. H.L. Chandrasekhara# [Vidyashankara Prakashana] ~1990~​​​​​​​ Number assigned  RAM#2-17
 
22-jan-2018 - added "Vedartha Sangraha of Sri Ramanuja" #translated into English by M.R. RajaGopala Ayyangar# ~1956~ Number assigned  RAM#1-04-01VS
 
18-jan-2018 - added  "Essence of Srimad RahasyaTraya Saram of Sriman Nigamanta Maha Desikar" #Dr. N.S. Anantha Rangacharya# ~2004~ Number assigned  RAM#2-02RTSS
 
14-jan-2018 - added "Ishavasya Talavakara Kathaka Upanishads according to Sri Madhvacharya's Bhashya and Sri RaghavendraTirtha Khandartha" #ENG by K.T. Pandurangi# ~1985~ Number assigned MADHV#1-03-1A
 
13-jan-2018 - added "Lilasuka's Krsnakarnamrtam" #translated by Dr. K.P.A. Menon# [Nag Publisher] ~1994~ Number assigned VAR#1-13B
 
13-jan-2018 - added "SRI KRISHNA KARNAMRITA OF LILASUKA" [English translation] #by M. K. Acharya# ~1948~ Number assigned VAR#1-13A
 
08-jan-2018 - added #MADHV#1-03-1. "MahaBharata TatParyaNirnaya and BhagavataTatparyaNirnaya of Sri AnandaTeertha BhagavatPadAcharya Sarvamoola Grantha" #by prof. K.T. Pandurangi# ~2015~ Number assigned  #MADHV#1-03-1
 
04-jan-2018 - added "Sri Yamunacharya's Siddhi Traya - Atma-Siddhi Iswara-Siddhi and Samvit-Siddhi" English by prof R. Ramanujachari [Ubhaya Vedanta Grantha Mala Book Trust] ~1972~ - ​​​​​​​Number assigned  ​​​​​​​RAM#01-01C
 
04-jan-2018 - added​​​​​ "YAMUNACHARYA" #by Dr. V. Varadachari# [publishers Prof. M. Rangacharya Memorial Trust, Madras] ~1984~ - ​​​​​​​Number assigned  RAM#01-01B
 
04-jan-2018 - added "SRI YAMUNACHARYA'S STOTRA RATNA" #rendering in English by Dr. MS Rajajee# [Tirumala Tirupati Devasthanams] ~2001~​​​​​​​ - ​​​​​​​Number assigned  RAM#01-01A
 
02-jan-2018 - added ​​​​​​​ "ISVARASAMHITA" [Sanskrit-English] #critically edited and translated in 5 Volumes by V. Varadachari and G.C. Tripathi# ~2009~ - ​​​​​​​Number assigned  PAN#3-02-1
 
02-jan-2018 - added VISHNUCHITTA (PERIYA ALWAR) - 2 BOOKS ["Tirumozhi Sublime Hymns" by V. Rajagopalan + "Vishnuchitta" by prof. K. V. Ramakrishnamacharya] - Number assigned RAM#1-09
 
02-jan-2018 - added ​​​​​​​"Sri Vishnucittiya of Sri Visnucitta [Engalazhavan] - commentary on Sri Visnu Purana - a study" #by Dr. M.A. Ranganayaki# ~2005~ Number assigned PHIL#04-08
 
01-jan-2018 - added  "The Philosophy of Visistadvaita as expounded by Sri Vedanta Desika in the Nyaya-Siddhanjana" #by Dr .M.E. Rangachar# [Sri Nithyananda Printers] ~2000~ - Number assigned RAM#2-03-1.
 
01-jan-2018 - added "SRIVACANA BHUSANA OF PILLAI LOKACARYA" #English translation by Dr. Robert C. Lester# [The Kuppuswamy Sastri Research Institute] ~Madras-4 1979~ Number assigned RAM#2-01A
 
01-jan-2018 - added "SRI VISHNU SAHASRANAMA WITH THE BHASHYA OF SRI PARASARA BHATTAR" [Sanskrit-English] #translated by prof. A. Srinivasa Raghavan# ~1983~ Number assigned - RAM#2-02-1
 
 
 
Report as spam
<%= '<' %>script src="/s/dist/polyfill.dll.js"<%= '>' %><%= '<' %>/script<%= '>' %> <%= '<' %>script src="/s/dist/vendor.dll.js"<%= '>' %><%= '<' %>/script<%= '>' %>